Kallelse till SLFs årsmöte 21/3-2010

Svenska Ljussättareföreningen kallar härmed till föreningens sextonde ordinarie årsmöte:

TID: 21 / 3 – 2010   Kl 16.00 – ca 18.00

PLATS: Dramatiska Institutet, Valhallavägen 189, mötesrum på plan 2, Stockholm

Hitta fram; Buss 4 till Radiohuset och därefter cirka 500 m promenad eller buss 56 till Hakberget och därpå 100 m promenad. Info på www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstider)

OBS! Entrén är låst och insläpp sker kl 15.50-16.00. Alternativt ring telefonnumret som kommer att finnas anslaget på entrédörren.

Det är önskvärt att ni i förväg, till ljus.andlar@gmail.com , anmäler att ni kommer.

Förslag till dagordning:

Mötets öppnande

1) Val av mötessekreterare

2) Val av mötesordförande

3) Val av två justeringsmän

4) Mötets stadgeenliga utlysande

5) Fastställande av dagordning

6) Utdelande av SLF stipendiet

7) SLF priset

8,) Föredragning av styrelsens årsberättelse, samt resultat- och ballansberäkningar.

9) Föredragning av revisorernas berättelse

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11) Val av styrelse och funktionärer;

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter.

12) Val av två revisorer

13) Val av valnämnd

14) Beslutande om;

a) årsavgifter (medlem-, intresse-, studerande- samt stödmedlemskap) för kommande verksamhetsår, samt inträdesavgift

b) storlek på medel för lokalavdelningarna att disponera

c) storleken på medel som ska reserveras för SLF-stipendiet samt SLF-priset

d) uteslutande av medlem som restats för betalning av medlemsavgift och därigenom förverkat sitt medlemskap

15) Föreningens verksamhet – i vilka sammanhang ska föreningen verka?

16) Årsmötets uppdrag åt styrelsen för det kommande verksamhetsåret – vad ska upp på agendan?

17) Övriga ärenden

18) Mötets avslutas.

På årsmötet äger såväl intressemedlemmar som medlemmar yttranderätt, men endast medlemmar äger rösträtt. Till er som ännu inte har inkommit med ansökningshandlingar finns det ännu tid fram till senast den 16 / 3 kl 17.00 att, till föreningens adress: SLF, c/o Anders Larsson, Bondegatan 71 b 4 tr, 116 34 Stockholm, inkomma med kompletta medlemsansökningshandlingar.

Vill ni rekvirera ansökningshandlingar skickar ni ett mail med detta önskemål till;

ljus.andlar@gmail.com , eller ladda själv ned denna från föreningens hemsida;

www.svenska-ljus.se

Efter årsmötesförhandlingarna kommer det att finnas utrymme för socialt umgänge och tillgång till en lättare förtäring. I anslutning till denna informella del av årsmötet, finns det möjlighet för utomstående att bekanta sig med föreningen, samt att söka medlemskap/intressemedlemskap. Denna del av programmet beräknas taga sin början omkring kl 18.00.

Stockholm den 22 / 2 2010

På styrelsens vägnar

Anders Larsson, ordförande

PD 10 02 16

a) SLF, kall årsmöte 2010