STADGAR FÖR SVENSKA LJUSSÄTTAREFÖRENINGEN – SLF
§ 1
Svenska ljussättareföreningen är en opolitisk ideell yrkesorganisation öppen för i Sverige yrkesverksamma ljussättare i enlighet med vad som sägs i §2.
Föreningen vill hävda ljussättning som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att;
– främja god ljussättning
– hävda betydelsen av ett kvalificerat ljussättningsarbete
– hävda ljussättning som en konstnärlig del av den kollektiva konstnärliga arbetsproces-sen
– vara ett debattforum för ljussättare sinsemellan och gentemot andra yrkesgrupper
– främja återväxten inom yrket
– söka påverka att det skapas goda möjligheter till utbildning inom yrket
– verka för ett fackligt erkännande
– verka för att avtalsvillkor upprättas mellan uppdragsgivare och ljussättare
– söka kontakt med systerorganisationer i andra länder.


 
§ 2a
Medlem skall vara yrkesverksam som ljussättare i Sverige, och skall i sin verk-samhet främja föreningens ändamål. Som ljussättare räknas person som uppfyller någon av nedanstående två krav:
– genomgått ljussättarutbildning vid högskola och därefter varit yrkesverksam som ljussättare med minst tre självständiga ljussättningar, varav minst en de senaste två åren.
– genom annan utbildning och / eller yrkesutövning visat sig väl kvalificerad som ljussättare med minst fem självständiga ljussättningar, varav minst en de senaste två åren.

Medlemskap(fullvärdigt medlemskap) kan förvärvas av ljussättare som:
Kan uppvisa sådan dokumentation eller referenser från två fullvärdiga SLF medlemmar eller två personer verksamma inom branschen att det tydligt framgår att han/hon är väl kvalificerad som ljussättare

Ansökan om medlemskap görs på särskild ansökningsblankett. Medlemskap erhålles genom inval av styrelsen.

Det fullvärdiga medlemskapet ger rätt att rösta på föreningens möten, rätt att kalla sig ljussättare följt av förening-ens namn och / eller initialer på dito, samt möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

Årsavgift betalas en gång per år. Årsavgiften fastställs av årsmötet. Utöver årsavgift betalar medlem en inträdesavgift som fastställs av årsmötet.

Årsmötet beslutar även hur stor del av årsavgiften som går till lokalavdelningarnas verksamhet.
För upprätthållande av medlemskap krävs att medlem under de senaste fyra åren har gjort minst en självständig ljussättning.

Ljussättare med medlemskap får betitla sig med föreningens namn i officiella sammanhang.

Medlem kan ansöka om passivt medlemskap. Det passiva medlemskapet är till för de personer som har gått i pension och alltså inte längre är yrkesverksamma som ljussättare.
Passivt medlemskap kan även sökas av de personer som mer temporärt har slutat sin verksamhet som ljussättare ( t ex övergått till konsultverksamhet, är verksam som belysningschef, eller ljussättare som under de senaste fyra åren ej har gjort någon ljussättning), men som fortfarande sysslar med ljus och belysning.

Beslut om passivt medlemskap fattas av styrelsen och innebär att den passive medlemmen 1)betalar en årsavgift i nivå med den för intressemedlemmen,
2) ej har rösträtt på föreningens möten
3) som passiv medlem inte använder sig av föreningens namn och / eller initialer vid tillfälliga ljussättningsuppdrag

Återgång till medlemskap sker efter en formell förfrågan till styrelsen som, under förutsättning att de formella kraven för medlemskap i vad som sägs i §2a, upphäver det passiva medlemskapet. Vid återgång till medlemskap erläggs full medlemskapsavgift för verksamhetsåret, med tillgodoräknande av redan erlagd avgift.

Föreningen äger rätt att på årsmötets, och / eller styrelsens initiativ utse ljussättare till HEDERSMEDLEM i SLF.
Hedersmedlemskap skall tilldelas ljussättare eller annan person som i ord eller gärning på ett betydelsefullt sätt har bidragit till att flytta fram ljussättaryrkets positioner eller vad som i övrigt omtalas i §1

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift men äger rösträtt på föreningens möten.
Hedersmedlem får även betitla sig ”Hedersmedlem i SLF” i officiella sammanhang

§ 2b
Föreningens övriga medlemsformer är:
1) Intressemedlemskap,
2) Studerandemedlemskap och
3) Stödmedlemskap

För ansökan av dessa medlemsformer gäller följande kriterier:

1) Intressemedlemskap kan förvärvas av;
– personer som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a,
men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.
– Intressemedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Intressemedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.
Intressemedlem betalar årsavgift vilken fastställs av årsmötet.

2) Studerandemedlemskap kan förvärvas av;
– personer som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a,
men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.
– Studerandemedlemskap är avsett för studerande på gymnasieskola, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Studerandemedlemskap kan upprätthållas 1 år efter avslutade studier på skola
Studerandemedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Studerandemedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.
Studerandemedlem betalar årsavgift vilken fastställs av årsmötet. Vid fastställande av årsavgift skall hänsyn tagas till målgruppens betalningsmöjlighet.

3) Stödmedlemskap kan förvärvas av;
– företag eller organisation som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a, men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.
Stödmedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Stödmedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.

Stödmedlem betalar årsavgift . Minimiavgiften fastställs av årsmötet§ 2c
Årsmötet äger rätt att efter beredning av styrelsen, utesluta medlem;
– som i ord eller gärning har motverkat föreningen eller dess mål
– som ej längre uppfyller kraven på medlemskap enligt §2 a – 2 b
– som ej har erlagt sin årsavgift.


 
§ 3
Styrelsen bedriver föreningens verksamhet så att man på bästa sätt kan främja vad som sägs i §1.
Föreningens verksamhet bedrivs även av lokalavdelningarna likaledes i enlighet med §1. Lokalavdelningarna har ansvar för att lokala initiativ och aktiviteter tas upp och förvaltas.


 
§ 4
Årsmötet äger rätt att inrätta sektioner för att driva specialfrågor inom före-ningen. Verksamheten inom inrättad sektion leds av en under årsmötet vald sektionsansvarig, vilken skall redovisa den gångna verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse. I ekono-miskt hänseende är verksamheten underställd föreningens kassör.


 
§ 5a
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet / extra årsmöte. Ordinarie års-möte hålls i anslutning till verksamhetsårets utgång. Angående verksamhetsår / räkenskapsår se §9. Ordinarie årsmöte får ej hållas senare än första kvartalets utgång.
Skriftlig kallelse till ordinarie / extra årsmöte skall gå ut till medlemmarna senast tre veckor i förväg. Till kallelsen skall bifogas förslag till dagordning samt utskrift av samtliga motioner.
§ 5b
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda i samband med verksam-hetsårets utgång. Angående ärenden till extra årsmöte, se § 6b.


 
§ 6a
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
– val av mötessekreterare
– val av mötesordförande
– val av två justeringsmän
– frågan om mötets stadgeenliga utlysande
– fastställande av dagordning
– föredragning av styrelsens årsberättelse
– föredragning av revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
– val av styrelse och funktionärer enligt §8
– formellt inval av övriga styrelseledamöter nominerade av lokalavdelningarna
– val av två revisorer enligt §9 b
– val av valnämnd enligt §6 c
– beslutande av årsavgifter för kommande verksamhetsår, samt av inträdesavgift
– ärende, som utöver ovannämnda, angetts i föredragningslistan
– ärende som inte angetts i föredragningslistan men som de närvarande med två tredjedels majoritet beslutar uppta till omedelbar behandling.

§ 6b
Vid extra årsmöte behandlas endast ärende som angetts i föredragningslistan till sammanträdet.
Extra årsmöte hålls efter beslut på ordinarie årsmöte, eller på styrelsens beslut, ävensom på skriftlig motiverad, till styrelsen ställd begäran, undertecknad av minst 15 röstberättigade medlemmar.

§ 6c
Valnämnden består av:
– tre ledamöter
– tre suppleanter
Valnämndens ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett år. En ledamot och en suppleant utses av styrelsen, två ledamöter och två suppleanter vid ordinarie eller extra årsmöte.
Val av ledamot och suppleant skall göras så att dessa dels har en god kunskap om de yrkesverksamma kollegorna, dels representerar olika geografiska delar av landet.
Valnämnden åligger:
att senast åtta dagar före årsmöte för styrelsen framlägga förslag på en kandidat till varje valbar post.
Varje röstberättigad medlem äger rätt att senast en månad före årsmöte till valnämnden inlämna skriftligt förslag på kandidat till valbara poster.


 
§ 7a
För röstning och val på årsmöte / extra årsmöte gäller:
– att varje medlem som ej har restats för årsavgift äger rätt att vid möte yttra sig samt vid omröstning rösta.
Medlem äger rätt att lämna skriftlig fullmakt för att vid omröstningar företrädas av annan medlem, under förutsättning att ingen av dem har restats för årsavgift.

§ 7b
Vid alla omröstningar gäller:
– enkel röstövervikt, där inte annat är stadgat. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, då omröstningen är öppen; vid sluten omröstning avgör lotten.
Omröstningen är öppen där inte någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning.


 

 

§ 8a
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av:
– Ordförande
– Vice ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Övriga ledamöter är lokalavdelningsrepresentanter; en lokalavdelning en ledamots-post.
Årsmötets inval av dessa representanter, är en formell bekräftelse av den nominering som redan har gjorts på lokalavdelningens årsmöte.
Styrelsemedlemmarna väljs på ett år.
Styrelsen äger rätt att på eget, eller årsmötets initiativ, inrätta funktionärsposter för att underlätta och handlägga föreningens verksamhet.

§ 8b
Styrelsen är beslutsmässig då;
hälften av dess ledamöter, dock minst fyra, personligen eller telefonledes, är närvande.
Synpunkter framförda per telefon eller brev från såväl föreningens medlemmar såväl som ej närvarande styrelseledamöter, kan beaktas.
Omröstning inom styrelsen skall ske öppet då inte annat begärs. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt. Vid öppen omröstning äger ordförande utslagsröst, eljest skiljer lotten.

§ 8c
Såsom firmatecknare i föreningen räknas kassör och ordförande i förening.

§ 8d
Styrelsen äger rätt att adjungera föreningens medlemmar.


 

 

§ 9a
Föreningens räkenskapsår tillika verksamhetsår löper per kalenderår
Räkenskaperna, sammanförda i fullständigt bokslut, samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§ 9b
På årsmöte skall utses två revisorer, på en mandatperiod om ett år, vilka har att fortlöpande granska föreningens räkenskaper.


 

 

Dessa stadgar är ursprungligen antagna vid det konstitutionerande mötet den 12/12 1992.
Förändringar och tillägg har gjorts vid årsmötena den 24/9 1995 samt den 27/9 19998
PD 00 04 22, SLF – Stadgar revidering 27/9-98