STADGAR FÖR SVENSKA LJUSSÄTTAREFÖRENINGEN – SLF

 

§ 1

Svenska ljussättareföreningen är en opolitisk ideell yrkesorganisation öppen för i Sverige, inom ljusområdet, yrkesverksamma inom någon av kategorierna ”Design”, ”Programmering/sy-stem/teknik” samt ”Utbildning” i enlighet med vad som sägs i §2.

Föreningen vill hävda design för ljus som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där design för ljus krävs för ett konstnärligt resultat genom att;

 • främja god ljusdesign
 • hävda betydelsen av ett kvalificerat arbete inom ljusområdet
 • hävda designarbetet med ljus som en konstnärlig del av den kollektiva konstnärliga arbetsprocessen
 • vara ett debattforum för yrkesverksamma inom ljusområdet sinsemellan och gentemot andra yrkesgrupper
 • främja återväxten inom yrkesområdet
 • söka påverka att det skapas goda möjligheter till utbildning inom yrkesområdet
 • verka för ett fackligt erkännande
 • verka för att, avtalsvillkor upprättas mellan uppdragsgivare och yrkesverksamma inom ljusområdet
 • söka kontakt med systerorganisationer i andra länder.

 

§ 2a

Medlem skall vara yrkesverksam/professionell i Sverige inom ljusområdet, och skall i sin verk­samhet främja föreningens ändamål.

SLF medlemskap yrkesverksam/professionell delas in i följande kategorier:

 • Design (för ljus/video, innefattande ljussättning/ljusdesign och/eller videodesign för scenkonst, tv, konsert, utställning, miljö eller motsvarande)
 • Programmering/system/teknik, hädanefter kallat Ljusproduktion (innefattande ljus- och videoprogrammering, systemuppbyggnad och teknik för ljus och video inom scenkonst, tv, konsert, utställning, miljö eller motsvarande)
 • Utbildning (inom/för ljus och/eller video med inriktning mot design och/eller programmering/system för scenkonst, tv, konsert, utställning, miljö eller motsvarande)

 

Som SLF medlem yrkesverksam/professionell räknas person som uppfyller någon av nedanstående två krav:

 • genomgått design/programmering/system/teknik-utbildning med konstnärlig inrikt-ning vid högskola och därefter varit yrkesverksam inom sitt område med minst tre självständiga produktioner, varav minst en de senaste två åren.
 • genom annan utbildning och / eller yrkesutövning visat sig väl kvalificerad inom sitt område med minst fem självständiga produktioner, varav minst en de senaste två åren.

 

SLF Medlemskap – Yrkesverksam/professionell (fullvärdigt medlemskap) kan förvärvas av designer/ljusproduktionsansvarig eller utbildare som:

Kan uppvisa sådan dokumentation eller referenser från två fullvärdiga SLF medlemmar eller två personer verksamma inom branschen att det tydligt framgår att han/hon är väl kvalificeradinom sitt verksamhetsområde som designer/ljusproduktionsansvarig/utbildare.

Ansökan om medlemskap görs på särskild ansökningsblankett. Medlemskap erhålles genom inval av styrelsen.

Det fullvärdiga medlemskapet ger rätt att rösta på föreningens möten, rätt att kalla sig designer/ ljusproduktionsansvarig/utbildare följt av förening­ens namn och / eller initialer på dito, samt möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

Årsavgift betalas en gång per år. Årsavgiften fastställs av årsmötet. Utöver årsavgift betalar medlem en inträdesavgift som fastställs av årsmötet.

Årsmötet beslutar även hur stor del av årsavgiften som går till lokalavdelningarnas verksamhet.

För upprätthållande av medlemskap krävs att medlem under de senaste fyra åren har gjort minst en självständig produktion.

Designer/Ljusproduktionsansvarig/Utbildare med medlemskap får betitla sig med föreningens namn i officiella sammanhang.

 

Medlem kan ansöka om passivt medlemskap. Det passiva medlemskapet är till för de personer som har gått i pension och alltså inte längre är yrkesverksamma som ljussättare.

Passivt medlemskap kan även sökas av de personer som mer temporärt har slutat sin verksamhet som ljussättare (t ex övergått till konsultverksamhet, är verksam som belysnings-chef, eller ljussättare som under de senaste fyra åren ej har gjort någon ljussättning), men som fortfarande sysslar med ljus och be­lysning.

Beslut om passivt medlemskap fattas av styrelsen och innebär att den passive medlemmen 1) betalar en årsavgift i nivå med den för intressemedlemmen, 2) ej har rösträtt på föreningens möten 3) som passiv medlem inte använder sig av föreningens namn och / eller initialer vid tillfälliga ljussättningsuppdrag

Återgång till medlemskap sker efter en formell förfrågan till styrelsen som, under förutsättning att de formella kraven för medlemskap i vad som sägs i §2a, upphäver det passiva medlem-skapet. Vid återgång till medlemskap erläggs full medlemskapsavgift för verksamhetsåret, med tillgodoräknande av redan erlagd avgift.

 

Föreningen äger rätt att på årsmötets, och / eller styrelsens initiativ utse ljus­sättare till HEDERSMEDLEM i SLF.

Hedersmedlemskap skall tilldelas ljussättare eller annan person som i ord eller gärning på ett betydelsefullt sätt har bidragit till att flytta fram ljussättaryrkets positioner eller vad som i övrigt omtalas i §1

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift men äger rösträtt på föreningens möten.

Hedersmedlem får även betitla sig ”Hedersmedlem i SLF” i officiella samman­hang.

 

§ 2b

Föreningens övriga medlemsformer är:

1) Intressemedlemskap, 2) Studerandemedlemskap, 3) Stödmedlemskap samt 4) Pensionärs-medlemskap

 

För ansökan av dessa medlemsformer gäller följande kriterier:

1) Intressemedlemskap kan förvärvas av;

 • personer som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a, men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.
 • Intressemedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Intressemedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.

Intressemedlem betalar årsavgift vilken fastställs av årsmötet.

 

2) Studerandemedlemskap kan förvärvas av;

 • personer som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a, men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.
 • Studerandemedlemskap är avsett för studerande på gymnasieskola, kvalificerad yrkesutbildning och högskola. Studerandemedlemskap kan upprätthållas 1 år efter avslutade studier på skola

Studerandemedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Studerandemedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.

Studerandemedlem betalar årsavgift vilken fastställs av årsmötet. Vid fastställande av årsavgift skall hänsyn tagas till målgruppens betalningsmöjlighet.

 

3) Stödmedlemskap kan förvärvas av;

 • företag eller organisation som ej uppfyller kraven för medlemskap i enlighet med vad som sägs i §2 a, men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.

Stödmedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljus­sättare följt av föreningens namn och / eller initialer. Stödmedlem äger dock rätt att delta i före­ningens aktiviteter.

Stödmedlem betalar årsavgift. Minimiavgiften fastställs av årsmötet

 

4) Pensionärsmedlemskap kan förvärvas av;

 • personer som genom pension har lämnat sitt yrkesverksamma liv inom ljusområdet i enlighet med vad som sägs i §2a, men som verkar i föreningens anda i vad som omnämns i §1.

Pensionärsmedlemskap ger ej rätt till att rösta på föreningens möten, ej heller till att få betitla sig ljussättare följt av föreningens namn och/eller initialer. Pensionärsmedlem äger dock rätt att delta i föreningens aktiviteter.

Pensionärsmedlem betalar årsavgift vilken fastställs av årsmötet. Vid fastställande av årsavgift skall hänsyn tagas till målgruppens betalningsmöjlighet.

 

§ 2c

Årsmötet äger rätt att efter beredning av styrelsen, utesluta medlem;

 • som i ord eller gärning har motverkat föreningen eller dess mål
 • som ej längre uppfyller kraven på medlemskap enligt §2 a – 2 b
 • som ej har erlagt sin årsavgift.

 

§ 3

Styrelsen bedriver föreningens verksamhet så att man på bästa sätt kan främja vad som sägs i §1.

Föreningens verksamhet kan även bedrivas i, av styrelsen utpekade, regioner som ska verka i enlighet med §1. Regionerna har ansvar för att lokala initiativ och aktiviteter tas upp och förvaltas.

 

§ 4

Årsmötet äger rätt att inrätta sektioner för att driva specialfrågor inom före­ningen. Verksamheten inom inrättad sektion leds av en under årsmötet vald sektionsansvarig, vilken skall redovisa den gångna verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse. I ekono­miskt hänseende är verksamheten underställd föreningens kassör.

 

§ 5a

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet / extra årsmöte. Ordinarie års­möte hålls i anslutning till verksamhetsårets utgång. Angående verksamhetsår / räkenskapsår se §9. Ordinarie årsmöte får ej hållas senare än första kvartalets utgång.

Skriftlig kallelse till ordinarie / extra årsmöte skall gå ut till medlemmarna, digitalt eller per post, senast tre veckor i förväg. Till kallelsen skall bifogas förslag till dagordning samt utskrift av samtliga motioner.

 

§ 5b

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda i samband med verksam­hetsårets utgång. Angående ärenden till extra årsmöte, se § 6b.

 

§ 6a

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av mötessekreterare
 • val av mötesordförande
 • val av två justeringsmän
 • frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • fastställande av dagordning
 • föredragning av styrelsens årsberättelse
 • föredragning av revisorernas berättelse
 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av styrelse och funktionärer enligt §8
 • inval av övriga styrelseledamöter
 • val av två revisorer enligt §9b
 • val av valnämnd enligt §6c
 • beslutande av årsavgifter för kommande verksamhetsår, samt av inträdesavgift
 • ärende, som utöver ovannämnda, angetts i föredragningslistan
 • ärende som inte angetts i föredragningslistan men som de närvarande med två tredjedels majoritet beslutar uppta till omedelbar behandling.

 

§ 6b

Vid extra årsmöte behandlas endast ärende som angetts i föredragningslistan till sammanträdet.

Extra årsmöte hålls efter beslut på ordinarie årsmöte, eller på styrelsens beslut, ävensom på skriftlig motiverad, till styrelsen ställd begäran, undertecknad av minst 15 röstberättigade medlemmar.

 

§ 6c

Valnämnden består av:

 • två ledamöter
 • två suppleanter

Valnämndens ledamöter och suppleanter väljs för en tid av ett år på årsmötet.

Val av ledamot och suppleant skall göras så att dessa dels har en god kunskap om de yrkesverksamma kollegorna, dels representerar olika geografiska delar av landet.

Valnämnden åligger:

att senast åtta dagar före årsmöte för styrelsen framlägga förslag på en kandidat till varje valbar post.

Varje röstberättigad medlem äger rätt att senast en månad före årsmöte till valnämnden inlämna skriftligt förslag på kandidat till valbara poster.

 

§ 7a

För röstning och val på årsmöte / extra årsmöte gäller:

 • att varje medlem som ej har restats för årsavgift äger rätt att vid möte yttra sig samt vid omröstning rösta.

Medlem äger rätt att lämna skriftlig fullmakt för att vid omröstningar företrädas av annan medlem, under förutsättning att ingen av dem har restats för årsavgift.

 

§ 7b

Vid alla omröstningar gäller:

 • enkel röstövervikt, där inte annat är stadgat. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, då omröstningen är öppen; vid sluten omröstning avgör lotten.

Omröstningen är öppen där inte någon av de röstberättigade påfordrar sluten omröstning.

 

§ 8a

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Minst två övriga ledamöter

Vid tillsättning av ledamöter i styrelsen skall sammansättningen göras så att dessa dels har god kunskap om de yrkesverksamma kollegorna, dels representerar föreningens olika verksam-hetsområden och geografiska delar av landet.

Styrelsemedlemmarna väljs på ett år.

Styrelsen äger rätt att på eget, eller årsmötets initiativ, inrätta funktionärsposter för att underlätta och handlägga föreningens verksamhet.

 

§ 8b

Styrelsen är beslutsmässig då hälften av dess ledamöter, dock minst, tre, personligen eller telefonledes/digitalt uppkopplad, är närvarande.

Synpunkter framförda per telefon eller brev/digitaltfrån såväl föreningens medlemmar såväl som ej närvarande styrelseledamöter, kan beaktas.

Omröstning inom styrelsen skall ske öppet då inte annat begärs. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt. Vid öppen omröstning äger ordförande utslagsröst, eljest skiljer lotten.

 

§ 8c

Såsom firmatecknare i föreningen räknas kassör och ordförande var för sig.

 

§ 8d

Styrelsen äger rätt att adjungera föreningens medlemmar.

 

§ 9a

Räkenskaperna, sammanförda i fullständigt bokslut, samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

 

§ 9b

På årsmöte skall utses två revisorer, på en mandatperiod om ett år, vilka har att fortlöpande granska föreningens räkenskaper.

 

 

Dessa stadgar är ursprungligen antagna vid det konstituerande mötet den 12/12 1992. Förändringar och tillägg har gjorts vid årsmötena den 24/9 1995, den 27/9 1998, den 25/3 2018 samt 21/3 2021

PD 21 03 21, SLF – Stadgar med samtl ändringar, antagna 210321