SLF kallar till årsmöte den 16 mars på Dansmuseet i Stockholm

Svenska Ljussättareföreningen kallar härmed till föreningens nittonde ordinarie årsmöte:
TID: 16/3 – 2014 Kl 12.00 – ca 13.30
PLATS: Dansmuseet, Drottninggatan 17 i Stockholm
Hitta fram; Tunnelbana till Sergels Torg, eller buss till Tegelbacken, Därefter cirka 400 m promenad. Info på www.eniro.se (kartor) samt www.sl.se (busstider)
OBS! Entrén är låst efter kl 12.10 inget insläpp sker efter den tiden. Alternativt ring telefonnumret som Dansmuseets biljettkassa kan hänvisa till.
Ni måste senast den 14/3 kl 18.00 förhandsanmäla att ni kommer på följande länk; http://event.redmarker.se/?id=416 pga att alla dörrar är låsta till lokalen samt att den möteslokal vi har måste möbleras upp inför detta möte.

Förslag till dagordning:
Mötets öppnande
1) Val av mötessekreterare
2) Val av mötesordförande
3) Val av två justeringsmän
4) Mötets stadgeenliga utlysande
5) Fastställande av dagordning
6) Utdelande av SLF stipendiet
7) SLF priset – pristagare tillkännages
8) Föredragning av styrelsens årsberättelse, samt resultat- och ballansberäkningar.
9) Föredragning av revisorernas berättelse
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11) Val av styrelse och funktionärer;
Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter.
12) Val av två revisorer
13) Val av valnämnd
14) Beslutande om;
a) årsavgifter (medlem-, intresse-, studerande- samt stödmedlemskap) för kommande verksamhetsår, samt inträdesavgift
b) storlek på medel för lokalavdelningarna att disponera
c) storleken på medel som ska reserveras för SLF-stipendiet samt SLF-priset
d) uteslutande av medlem som restats för betalning av medlemsavgift och därigenom förverkat sitt medlemskap
15) Redovisning av 2013 års årsmötes uppdrag åt styrelsen
16) Förslag till ny stadgeparagraf; §4d – Om utträde som medlem i SLF – andra omröstningen
17) Föreningens verksamhet – i vilka sammanhang ska föreningen verka?
18) Årsmötets uppdrag åt styrelsen för det kommande verksamhetsåret – vad ska upp på agendan?
19) Övriga ärenden
20) Mötets avslutas.

På årsmötet äger såväl intressemedlemmar som medlemmar yttranderätt, men endast medlemmar äger rösträtt. Till er som ännu inte har inkommit med ansökningshandlingar finns det ännu tid fram till senast den 12/3 kl 17.00 att, till föreningens adress: SLF, c/o Anders Larsson, Bondegatan 71 b 4 tr, 116 34 Stockholm, inkomma med kompletta medlemsansökningshandlingar.
Vill ni rekvirera ansökningshandlingar skickar ni ett mail med detta önskemål till;
slf.ljus.event@gmail.com , eller ladda själv ned denna från föreningens hemsida; www.svenska-ljus.se

Efter årsmötesförhandlingarna och den efterföljande visningen av museets basutställning har föreningen bokat bord i restaurangen för en brunch som föreningen subventionerar. Anmälan till denna brunch sker via separat anmälningslista. I anslutning till denna informella del av årsmötet, finns det möjlighet för utomstående att bekanta sig med föreningen, samt att söka medlemskap/intressemedlemskap. Denna del av programmet beräknas ta sin början omkring kl 15.00.

Stockholm den 23 / 2 2014
På styrelsens vägnar

Anders Larsson, ordförande