Svenska Ljussättareföreningen, SLF, har som ambition att regelbundet dela ut ett ljussättarepris. Detta har hittills skett vid två tillfällen och har då gått till Zerlina Huges och Ulf Englund (vilka delade priset vid dess första utdelande 2004) samt till Torkel Blomkvist (2007).

Du kan läsa om utdelandet av priset vid dessa två tillfällen här;

ProScen 2004-2, SLFpriset, första

ProScen 2007-2, SLFpriset 2ggn

Huruvida priset kommer att utdelas innevarande år kommer styrelsen att återkomma till under våren

.

Kriterierna för utdelandet av SLF-priset framgår nedan:

.

Regler för utdelandet av ”SLF priset”

Inom ramen för SLF:s verksamhet ska ett eller flera pris vara möjligt/a att dela ut i enlighet med nedanstående riktlinjer.

Priset är en del av förverkligandet av §1 i föreningens stadgar där det heter:

”Föreningen vill hävda ljussättningen som en konstnärlig del i teater och musikproduktioner och i övriga sammanhang där ljussättning krävs för ett konstnärligt resultat genom att;

– främja god ljussättning”

 • Priset kan antingen utdelas under namnet ”SLF-priset av år 20xx – för gärning som främjat god ljussättning”, alternativt; ”SLF-priset av år 20xx – med inriktning på Minnesvärd / Nytänkande / Experimentell ljussättning”.
 • Priset kan utdelas med inriktningen på en eller flera av följande kategorier; scen, tv och miljö eller annat sammanhang som faller inom ramen för föreningens verksamhet.
 • Priset kan utdelas till person eller ljussättare som i ord eller gärning har verkat för att främja god ljussättning. Om priset utdelas för uppmärksammad ljussättning kan detta göras i en eller flera av följande klasser; ”Minnesvärd”, ”Nytänkande”, ”Experimentell”.
 • Priset kan utdelas såväl till medlem i SLF, som till ljussättare eller annan yrkesverksam person utanför föreningen
 • Förslag till person eller ljussättning att prisbelöna sker genom nomineringsförfarande. Rätt att nominera ljussättning har endast medlem i SLF.
 • Nominering sker skriftligt eller via mejl till styrelsen. Nomineringen ska innehålla en kort motivering samt, för ljussättningar, fakta rörande uppsättningen och det sammanhang den har gjorts i, och om möjligt, med bifogande av material att ha som bedömningsunderlag. För att en person eller ljussättning ska anses ha blivit nominerad ska den stödjas av minst tre nominerande SLF medlemmar.
 • Nomineringar kan inges under hela året dock senast en (1) vecka före föreningens årsmöte. I år är sista nomineringsdag den 10/3-13. Ifråga om ljussättning ska denna vara skapad i Sverige och ha haft premiär eller färdigställts under det innevarande verksamhetsåret för SLF (1/1 – 31/12).
 • Prisnämnden utgörs av styrelsen, eller grupp som utses av styrelsen, och vars beslut inte kan överklagas.
 • Medel till ”ljussättningspriset”  avsätts årligen av styrelsen på inrådan av årsmötet. Medlen ska tas från externa bidrag och därmed inte belasta medlemsavgifterna.
 • Priset kan delas ut årligen till en eller flera nominerade, men om det är flera som tilldelas priset, delar dessa på det för året anslagna priset.
 • Pristagarna tillkännages på ett föreningsmöte. Priset kan delas ut i anslutning till tillkännagivandet, eller vid annan tidpunkt som är gynnsam för uppmärksammandet av priset och / eller pristagaren.
 • Föreningen publicera namn på pristagarna och, i förekommande fall, de prisbelönta ljussättningarna samt en illustration av denna i ett publicistiskt sammanhang såsom t ex en notis i ProScen,  en notis på föreningens hemsida eller motsvarande.

Stockholm den 22 januari 2013, Anders Larsson, ordförande SLF