Vid Svenska Ljussättareföreningens årsmöte den 19 mars 2011 antogs riktlinjer
för hur medlemmarna i Svenska Ljussättareföreningen skall agera i sina
yrkesroller.

Bakgrund
Syftet med dessa riktlinjer är att främja professionellt beteende bland föreningens medlemmar. Det är tänkt att medlemmarna skall agera i riktlinjernas anda snarare än följa dem bokstavligen.

Medlemmarna förväntas följa alla relevanta lagar och förordningar; syftet med dessa riktlinjer är inte att ersätta de för oss relevanta delarna av affärs-, anställnings-, arbetsmiljö-, miljö- och diskrimineringslagarna.

I framtiden kan föreningen göra tillägg, stryka och förtydliga delar av dessa riktlinjer.
Medlemmarna ska beakta även dessa. Detta dokument innehåller riktlinjerna i följande form: en beskrivning av föreningens värdegrund, tre viktiga principer för professionellt ljussättningsarbete, samt exempel på relevanta situationer.

Föreningens värdegrund
För att kunna hävda ljussättning som en konstnärlig del av teater, musikproduktioner, arkitektur, stadsplanering och övriga sammanhang där ljussättning tillför ett mervärde, har våra medlemmar ett personligt ansvar gentemot yrket, föreningen, uppdragsgivare och allmänheten. Det ansvaret består i att följa de tre principerna för professionellt uppförande som detta dokument innehåller.

De tre principerna
Princip 1: Ärlighet och integritet
Medlemmarna skall vara ärliga och agera med integritet.

Princip 2: Kompetens
Medlemmarna skall utföra sina uppdrag samvetsgrant, ansvarsfullt och på ett kompetent sätt. varje medlem måste besitta den kunskap, de färdigheter, samt ha tillgång till de tekniska och finansiella resurser som krävs för att utföra sina uppdrag.

Princip 3: Relationer
Medlemmarna skall respektera andras rättigheter och intressen.

För riktlinjerna relevanta situationer
1. Ärlighet och integritet
◦ Affärsuppgörelser.
◦ Intressekonflikter, även sådana situationer som kan uppfattas som
intressekonflikter av andra. Till exempel val av leverantörer.
◦ Tystnadslöften, till exempel i samband med illusionstrick.
◦ Personlig information om medarbetare och/eller mer eller mindre offentliga
personer.

2.  Kompetens
◦ Situationer som tvingar ljussättaren att väga olika och ibland motsatta krav mot
varandra.
◦ Upprätthållande och vidareutvecklande av kompetens.
◦ Bedömning av sin egen förmåga att utföra ett uppdrag.
◦ Information till uppdragsgivare om arbetets fortskridande och viktiga beslut som
ljussättaren fattar.
◦ Förhållningssätt till tids-, kostnads- och kvalitetsramarna.
◦ Hälsa, säkerhet och miljö.

3. Relationer
◦ Att behandla alla människor jämlikt oavsett etnicitet, religion, genus, eventuella
handikapp, ålder och nationalitet.
◦ Sprida av förståelsen för ljus (både naturligt och artificiellt) och dess verkan.
◦ Negativa effekterna av ljussättningsarbetet, till exempel ljusförorening,
energianvändning och miljöfarlig utrustning.
◦ Respekt och erkännande av andra ljussättares arbete.
◦ Ärlighet i tävlingar och upphandlingar.

Stockholm den 19 mars 2011

För Svenska Ljussättareföreningen – SLF

Anders Larsson   Holger Tistad
Ordförande SLF   Sekreterare SLF

 

Ovanstående text i sin helhet kan du ladda ner här:

SLF Etiska riktlinjer, antagna vid SLFs årsmöte 110319